ب.ظ ق.ظ ق.ظ | ب.ظ اوقات روز - به صورت خلاصه a
۴ ۱ ۱ - ۴ شماره ی فصل (ربع) از سال b
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ ،۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳:۳۰ ۱۳۹۰/۴/۴ ،۱۳:۰۸:۲۶ +۰۴:۳۰ : طبق نمونه Y/n/j ,H:i:s P :(ltr) ۱ قالب مرکّب c
۲۳ ۹ ۰۱ - ۳۱ شماره ی روز از ماه - ۲ رقمی d
زمستان تابستان بهار تا زمستان نام فصل با حروف فارسی f
۱۲ ۷ ۱ - ۱۲ ساعت در روز -۱۲ساعته -۱یا۲رقمی g
۱۲ ۰۷ ۰۱ - ۱۲ ساعت در روز - ۱۲ ساعته - ۲رقمی h
۲۱ ۱۷ ۰۰ - ۵۹ دقیقه در ساعت - ۲ رقمی i
۲۳ ۲ ۱ - ۳۱ شماره ی روز از ماه - ۱یا۲ رقمی j
چهار شنبه شنبه شنبه تا جمعه نام روز در هفته - کامل l
۱۰ ۰۳ ۰۱ - ۱۲ شماره ی ماه از سال - ۲رقمی m
۱۰ ۳ ۱ - ۱۲ شماره ی ماه از سال - ۱یا۲رقمی n
۱۳۸۹ ۱۳۹۱ شماره ی سال سال هفته ای (به عدد) چهار رقمی o
دلو جوزا حمل تا حوت نام باستانی برج ها p
پلنگ گاو موش تا خوک نام حیوانی سال ها q
۰۹:۴۶:۳۱ +۰۳۳۰ جمعه، ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ ۱۳:۰۸:۲۶ +۰۴۳۰ شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۰ : طبق نمونه H:i:s O Y F j ,l :(ltr) ۲ قالب مرکّب r
۱۷ ۰۹ ۰۰ - ۵۹ شماره ی ثانیه در دقیقه - ۲ رقمی s
۳۰ ۳۱ ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ تعداد روزهای (همان) ماه t
هشتاد و نه نود و یک از ‍ تا نود و نه سال به حروف - خلاصه ی دو رقمی v
۳ ۰ ۰ - ۶ شنبه=۰ ،عدد روز در هفته (IR) w
۸۹ ۹۱ ۰۰ - ۹۹ سال (به عدد) دو رقمی y
۳۰۴ ۴۱ ۰ - (۳۶۴|۳۶۵) تعداد روز (کامل) گذشته از سال z
بعد از ظهر قبل از ظهر : طبق نمونه اوقات روز _ کامل A
۱۵ ۱۴ ...|۱۵|۱۴|... شماره ی قرن هجری شمسی C
چ ش ش تا ج حرف اوّل نام روز هفته، ش=شنبه D
دی خرداد فروردین تا اسفند نام ماه از سال - کامل F
۱۹ ۷ ۰ - ۲۳ ساعت در روز - ۲۴ساعته -۱یا۲رقم G
۱۹ ۰۷ ۰۰ - ۲۳ ساعت در روز - ۲۴ساعته -۲رقمی H
بیست و نه دو یک تا سی و یک شماره ی روز از ماه به حروف J
دی خر فر تا اس‍ نام ماه از سال - خلاصه M
۳ ۷ ۱ - ۷ یک شنبه=۱ ،عدد روز در هفته (IR) N
هزار و سیصد و هشتاد و نه هزار و سیصد و نود و یک : طبق نمونه سال به حروف - کامل V
۴۳ ۱۱ ۰۰ - (۵۲|۵۳) شماره ی این هفته در سال - ۲رقم W
۱۳۸۹ ۱۳۹۱ : طبق نمونه سال (به عدد) چهار رقمی Y

آخرین آموزش های ارسال شده.